Eliminació del Llibre de Visites – Inspecció de Treball

Aprovada una nova ordre ministerial que suposarà la completa eliminació de l’obligació de les empreses de disposar d’un ” Llibre de Visites ” de la Inspecció de Treball

El B.O.E. del dia 12 d´aquest mes va publicar l’Ordre ESS / 1452/2016, de 10 de juny, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, per la qual es regula el model de diligència d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En aquest nou formulari, que substitueix el llibre de visites, s’estendran les diligències realitzades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en ocasió de les actuacions realitzades en els centres de treball o per compareixença de les empreses a les dependències de la Inspecció.

Amb l’aprovació del nou formulari s’elimina definitivament el “Llibre de Visites” de la Inspecció, tant en format físic en paper, com en format electrònic. Amb això es dóna compliment al que disposa l’art. 21.6 de la Llei 23/2015, ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, que disposa l’obligació de documentar per escrit cada actuació realitzada pels funcionaris de la Inspecció, utilitzant mitjans electrònics i sense que això suposi imposar a les empreses obligació per adquirir o emplenar qualsevol classe de llibres o formularis per a la realització d’aquestes diligències.

Quan els inspectors i subinspectors de Treball i Seguretat Social realitzin visites als centres de treball o realitzin les pertinents comprovacions per compareixença en dependències públiques, han d’estendre diligències en el formulari previst a l’annex de l’Ordre i es poden utilitzar els mitjans electrònics. S´ha d´estendre una diligència per cada visita o comprovació, reflectint en la mateixa les matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents, que s’ha de conservar, com a mínim, per un termini de cinc anys.

Les Empreses o autònoms que comencin la seva activitat a partir d’avui, dia d’entrada en vigor de l’ordre, ja no hauran d’adquirir el llibre. Els documents en què s’estenguin les diligències s’han de conservar, com a mínim, per un termini de cinc anys.

Per contra, en el cas que l’Empresa compti amb llibre de visites, les diligències se seguiran practicant en els mateixos, pel que s’han de mantenir a disposició dels funcionaris. Aquests llibres ja existents en l’Empresa s’han de conservar, com a mínim, per un període de cinc anys, a comptar de la data de l’última diligència realitzada.

 

Font: Mútua FREMAP

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *